14 energetických úrovní iniciácie vedomia

ilustrač.
obr.

 

Tieto iniciácie nepatria k línii Merlina. Sú univerzálne. Odkazujú na konkrétne posuny energie a vedomia, ktoré musia byť dosiahnuté na ceste k osvieteniu na všetkých cestách. Každú úroveň si možno predstaviť ako kvantový posun v úrovni vedomia a v telesnom energetickom systéme, ktorý vytvára okno pre danú úroveň vedomia. Napríklad, pri prvom zasvätení uvedomenie si ega, že nie je telom, utvára nové vedomie a špecifický energetický posun v tele. Ale to neznačí, že daný človek sa prestane stotožňovať so svojím telom. Vedomie identifikácie s telom pretrváva, z dôvodu hlbokého karmického zvyku, ale prítomné je aj nové vedomie: že ja (bytostné ja, angl. „self“, nemecky „selbst“) nie je telom. Nové uvedomenie je ako trvalé okno v starom vedomí, okno, ktoré sa časom môže zväčšiť.

 

Toto sú teda energetické úrovne a úrovne vedomia, až po 14. úroveň, iniciáciu osvietenia:

1.       Ego si uvedomuje, že jeho Ja (self) nie je telo. (Ľudské ego je tu definované ako identita – zážitok bytostného Ja/Seba, keď je uväznené v predstave a pocite seba ako „ja“, ako oddelená ľudská bytosť a osobnosť. Začína sa vtedy, keď sa bytostné Ja, identifikujúce sa ako oddelená inkarnačná osobnosť, stotožňuje s ľudským telom.)

 

2.       Ego si uvedomí, že jeho Ja nie sú jeho pocity.

 

3.       Ego si uvedomí, že jeho Ja nie je jeho myseľ.

 

4.       Posledný „uzol karmy“. Na konci chrbtice sa nachádza veľmi tenká dráha, ktorá je energetickým vyjadrením inkarnačnej osobnosti vo fyzickom tele. (Toto nie je kundalíní, čo je fyzická energia.) Témy a problémy inkarnačnej osobnosti reprezentujú malé uzlíky na tejto dráhe. Nazývajú sa „karmické uzly“. Každý jeden  je obklopený množstvom spomienok na minulé životy a nábojmi, ktoré podporujú pozíciu inkarnačnej osobnosti ohľadom toho-ktorého problému či témy. Iba božská energia môže uvoľniť tieto karmické uzly. Keď sa uvoľní posledný uzol (ktorý sa vždy nachádza v mieste, kde sa spája kostrč s krížovou kosťou), inkarnačná osobnosť prejde do jednoty. Ľudské vedomie eštenie je osvietené, ale inkarnačná osobnosť je (napriek tomu, že v ľudskom a inkarnačnom tele sú zvyšky nábojov minulých životov). Teraz je oslobodené od všetkých svojich tém, problémov a ilúzií. Ukončilo svoju karmickú púť. Tento život bude jeho posledným s karmickými témami, hoci sa bude možno potrebovať vrátiť ako „slobodná“ bytosť, aby vyčistilo svoje zvyšné karmické trosky.

 

Po tejto iniciácii sa ľudia často cítia trošku rozštiepení. Môžu upadnúť do svojho jadra a cítiť slobodu a bezhraničnosť, ktorá je prítomná, ale ich vonkajšie ľudské vedomie je ešte stále uviaznuté v „bahne“ ilúzie a špiny.

 

5.       Do ľudského vedomia sa vynára zážitok Seba a slobody. Táto iniciácia nastáva tam, kde sa Božské vynára do srdcovej čakry. Toto je po prvý raz, čo má ľudské vedomie permanentnú príchuť osvietenia. No identifikácia s egom nie je zasiahnutá.

 

6.     – 8.  Zážitok seba prechádza plnšie do ľudského vedomia a táto vibrácia prechádza hlbšie do systému telesnej energie. 6. iniciácia nastáva pri vynorení sa Božského do tretieho oka, 7. pri vynorení sa Božského do korunnej čakry a 8. pri vynorení sa Božského do kundalíní. Identifikácia s egom je nedotknutá.

 

9.       Pri tejto iniciácii si bytostné Ja, ešte stále stotožňujúce sa s egom, uvedomí, že ego je tvorené Božským a prestane sa stotožňovať s telesným ja. Bytostné Ja si ešte stále myslí, že je ego, ale ako ego sa teraz identifikuje ako ego, tvorené Božským. Dôsledkom je, že pocit seba, držaný v srdcovej čakre, vyzerá teraz ako malé božské ego, namiesto ľudského. Táto iniciácia nastáva v mieste spojenia kostrče s krížovou kosťou, kde sídli telesné ego. Toto je prvá iniciácia, ktorá priamo ovplyvňuje zážitok ega.

 

10.   Energetická bariéra, oddeľujúca energiu 8. iniciácie na chrbtici od zvyšku energetického poľa, sa rozpadá. Teraz vibračná energia Ja nepretržite stúpa v kundalíní (v chrbtici) a šíri sa do zvyšku poľa.

 

11.   Bytostné Ja, identifikované ako ego, pochádzajúce z Božského, rozširuje svoj pocit identity za hranice individuálnosti k samotnému Životu. Ešte stále sa identifikuje ako ego, ale teraz, ako ego, je stotožnené so Životom. Pocit ja, ako je uchovávaný v srdci, už viac nevyzerá individuálne, vyzerá ako Život, vraviaci „Ja Som“. Táto iniciácia je v srdci.

 

11.1) Brána k osvieteniu. Bytostné Ja, stotožnené prostredníctvom ega so Životom samotným, rozširuje svoju identitu k nemanifestnému. Bytostné Ja, identifikované ako ego, sa teraz neidentifikuje ako stvorené Božským (9. iniciácia), ale sa identifikuje priamo s Božským. Takže teraz pocit ja, ako je uchovávaný v srdci, vyzerá teraz ako beztvarosť a nemanifestnosť. No ešte stále je to ego-zážitok. Ego sa jednoducho stotožnilo s Božským. A predsa sa ešte stále naozaj neprežíva, že je Božské. Iniciácia prebieha v srdci.

 

11.2) Vedomie v telovom egu si uvedomí, že nie je egom tela, ale Bytostným ja, pohybujúcim telom k jednote, hoci sa bytosť v tele ešte stále identifikuje ako ego. Táto iniciácia prebieha tam, kde energia pupka vteká do kostrče a krížov, kde malo korene ego tela. Ešte stále pretrváva zvyk telesného ega, spočívajúci v mysli a fungujúci na základe pamäti a spomienok, ale jeho skutočná štruktúra je preč.

 

11.3 a 11.4) Zážitok Bytostného Ja pokračuje v pohybe plne do ľudského vedomia a táto vibrácia pokračuje v prenikaní hlbšie do energetického systému tela. 11.3 prebieha v mieste, kde sa Božské vynára do 9. čakry (obklopuje šišinku). Pri 11.4 vibrácia Bytostného Ja prechádza do celého mozgu.

 

11.5) Bytostné Ja, zo svojho zážitku ega, sa spoznáva pri pohľade naspäť zo svojho srdca. To nenarúša jeho identifikáciu s oddelenosťou ega, no utvára novú úroveň prebudenia, pretože vo svojom tranze ega zakúsilo Seba samého a tak spôsobilo, že hranica oddelenosti nadobudla „póry“. Táto iniciácia prebieha v srdci.

 

11.6) Bytostné Ja, zo svojho zážitku ega, spoznáva Seba samé pri spätnom pohľade na seba z fyzického tela a zakúša sa vo svojom fyzickom tele.

 

12.   Samádhí. Božské integruje ľudské vedomie do zážitku prebudenia sa v kundalíní a korunnej čakre. Kde 7. a 8. iniciácia boli viac na telesnej úrovni, táto ťahá ľudské vedomie do božskej blaženosti. Bez ohľadu na to, čo sa deje v jeho ľudskej dráme, časť ľudského vedomia je vždy v samádhí.

 

12.1) Na zadnej strane na našich pätách sa začínajú dve božské energetické dráhy, ktoré vystupujú nahor, keď sa zapodievame našimi ľudskými karmickými témami a problémami: nahor zadnou stranou nôh, pozdĺž chrbtice a nakoniec na vrchol hlavy. Tieto čiary sú zvyčajne zaseknuté v oblasti piat, až pokým si jedinec neuvoľní posledný karmický uzol – potom môže energia týmito dráhami stúpať rýchlejšie. To, čo ju v ktoromkoľvek bode brzdí, sú karmické témy ľudského vedomia. Keď energia vyjde von na vrcholku hlavy, nastane vo vedomí hlboký posun, pretože sa vo svojom jadre vysporiadalo so všetkými svojimi karmickými témami (hoci ich návyk môže pretrvávať). Takto vzniká nová úroveň odpútanosti.

 

12.2) Prasknutie bubliny „ja“. Ego je ako bublina, ktorá sa vznáša izolovaná v celku Života. Pri iniciácii 11.5 sa Bytostné Ja zakúsilo v rámci tejto bubliny. Teraz je táto bublina „ja“ puknutá, čo je často šok. Pretože sa jedinec vždy identifikoval ako „ja“, môže to byť spočiatku rušivé a mätúce. No začína sa vynárať nová totožnosť a narastá. Bytostné Ja má teraz neobvyklý zážitok, pretože sa ešte stále stotožňuje so všetkou svojou ľudskou a karmickou históriou, ktorá dáva pocit individuality, no stratilo stotožnenie s „ja“, ktoré vytváralo ohraničenie a centrum u daného jedinca.

 

13.   Avatársky most. Pocit individuality jedinca pretrváva, no teraz je priamo premostený na avatárske vedomie, na nemanifestné, na bytostné Ja. Jedinec sa môže teraz rozšíriť do oceánu, ktorý sa premosťuje do beztvarosti a Zdroja, z ktorého každú chvíľu nanovo vzniká nekonečné množstvo možností. Tu môže jedinec naozaj zažiť, že je to všetko iba hra vedomia, spontánne odhaľovanie sa bytostného Ja. Jedinec môže sedieť na moste a pozorovať, ako sa stvorenie v každej chvíli odhaľuje. No ešte stále je tu svedok, uchovávajúci pocit pozorujúceho jedinca.

 

14.   Počiatok osvietenia. Po tom, ako dve dráhy, spomenuté pri 12.2, prejdú vrcholkom hlavy, začne sa medzi nimi formovať dráha, napĺňajúca chrbticu rýdzou energiou duše, a pôvodné dve dráhy sa rozptýlia. Toto sa môže stať pred alebo po 13. iniciácii. Potom, ako sa táto stredná dráha úplne naplnila a 13. iniciácia prebehla, je 14. iniciácia možná. Teraz pocit individuality zaniká, už viac neexistuje pozorovateľ avatárskeho mosta, niet viac mosta, už niet pozorovateľa a pozorovaného, niet ani vonkajšieho ani vnútorného. Je iba JE (bytie). Ľudské vedomie sa presunulo do Bytia. Kde 13. iniciácia je prežívaná ako kozmická, 14. dáva pocit obyčajnosti. Vrátili ste sa k Sebe, k tomu, čím ste vždy boli. Nič nového.

 

Tak ako všetky iniciácie, aj táto dáva vznik oknu v ľudskom vedomí. Návyky a zvyky zvyšku ľudského vedomia v nej pretrvávajú. Zvyky všetkých starých tém a zvyk identifikácie pretrvávajú. Toto môže byť veľmi mätúce, pretože je tu iba bytie, a predsa má tento návyk mysle. A tieto „samskárické“ návyky môžu ešte stále vytvárať dosť veľa utrpenia. Zvyčajne trvá veľa rokov, kým sa táto iniciácia plne zaintegruje do celého ľudského vedomia.

Pri integrácii 14. iniciácie sú isté zreteľné fázy, vrátane toho, že v istom bode začne 11. čakra (pod stredom mozgu) vytvárať delta vlnu v mozgu 24 hodín denne. A neskôr nasleduje ďalších 57 nových iniciácií, prehlbujúcich osvietenie a vytvárajúcich dve nové mozgové vlny.

 

Preklad materiálu stránky www.vortexhealing.com. Preklad: DreamingWolf.

 

 

  

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2003.