TANTRA:

Cesta ľavej ruky.

Časť 1.

JewelSex

 

Tajomná tradícia

Načrtnúť históriu Tantrizmu, hoci aj veľmi všeobecne, by sa úplne míňalo so zámerom tohto článku. Táto stratená veda pochádza z odvekej tradície múdrosti planéty Zem.

Veľkí Majstri čas od času oživili túto tradíciu, dajúc jej nový impulz, podľa požiadaviek doby. Takýmto Majstrom bol  ABHINAVAGUPTA, ktorý žil asi pred tisíc rokmi. Bol jedným z najväčších géniov a intelektuálnych velikánov, akí kedy žili na tejto planéte, najskvelejší tantrický majster najvyššieho duchovného rangu, hlboký filozof a metafyzik, inšpirovaný básnik a dramatik. Abhinavagupta bol produktívny autor, dodnes existuje okolo dvadsať jeho tantrických spisov, no oveľa viac je ich stratených. Vo svojich dielach oživil prakticky všetky hlavné tantrické línie: TRIKA, KAULA, PRATYABHIJNA, SPANDA, KRAMA. O väčšine z nich sa uchovalo veľmi málo pôvodných informácií. 

Tento článok sa veľmi všeobecným spôsobom pokúša načrtnúť niektoré základné myšlienky a predstavy tejto línie. Hoci má autor bohaté osobné skúsenosti v niektorých praktických aspektoch Tantrizmu, zámerom tu nie je prezentovať osobný pohľad, ale prezentovať tradíciu v jej najrýdzejšej forme, bez akýchkoľvek "západných interpretácií", ktoré poväčšiou ničia autentický význam. Je tomu tak činené s úprimným úmyslom obnoviť, zväčša z praktického pohľadu, túto stratenú tradíciu a odhaliť skutočnú tvár Tantrickej vedy.

Jednotná teória Vedomia

Jóga a Tantra tvoria primitívne ložisko indickej duchovnej tradície, základňu hlboko spojenú s univerzálnymi filozofiami. Ohľadom týchto štúdií bolo toho popísaného veľa, ale vzhľadom k ich hĺbke a skrytému symbolizmu zostávajú nejasné. Tantra - po stáročia tajomstvo - zostáva difúznou, tajuplnou a mätúcou, a predsa je neustále prítomná v rôznorodosti jógových techník, obzvlášť v jej tibetských formách. Pri zámernom skúmaní predstavuje ozajstnú vedu o človeku, kde sa kozmické sily miesia s fyziológiou, psychológiou, mágiou a spiritualizmom. Tantra ponúka praktickú, viacúrovňovú víziu ľudskej bytosti, zjednotenú teóriu, ktorá vysvetľuje väčšinu intímnych aspektov správania človeka, ktoré unikli súčasným výskumom. Podrobné, úprimné štúdium a prax Tantry by prispeli k obohateniu súčasnej vedy a psychológie dosiaľ nevídaným spôsobom.

Cesta pre našu dobu

Disciplíny tantrických škôl uznávajú v kundalíní zdroj tajuplnej energie - energie, ktorú moderná veda ešte stále náležite nedefinovala, no ktorá má najvyššiu dôležitosť pre úpnú duchovnú emancipáciu. Ak dodáme, že odveká múdrosť definuje Tantru ako duchovný systém, najlepšie adaptovaný prenašu éru Kali Yugy, kde duchovnosť upadá, kým muž i žena sa zúfalo snažia opätovne sa zaintegrovať do kreatívneho a spirituálneho kozmického centra, uvedomíme si význam týchto techník. Dnes sme spútaní s "objektívnym" poznaním, ktoré sa stáva čoraz mechanickejším a neľudskejším. Abstraktné myslenie je čoraz menej spojené s reálnym životom, a predsa definuje väčšinu našich aktivít. Preto je absolútne nutné praktizovať Tantru, veľmi presné, subjektívne poznanie, dostupné praxou a overovaním každému .

Pavučina Lásky

ružaNajvyšším a konečným cieľom všetkých foriem jógy je naznačiť cestu ako sa plne integrovať do objektívnej reality a zrealizovať harmonické splynutie s rozličnými úrovňami fenomenálnej kozmickej manifestácie. Hlavným cieľom je vždy konať v dokonalom súlade s harmóniou a nadradenou kozmickou aktivitou. Z tohto dôvodu sa vedomie praktikanta - prostredníctvom rozličných jógových techník - rozširuje a vyššie schopnosti vnímania sú zosilnené a rozvíjané až k najvyššej miere. Tieto charakteristiky sú spoločné pre všetky systémy, Tantru a jógu nevynímajúc.

Tantra zobrazuje Vesmír ako extrémne komplexnú, multidimenzionálnu pavučinu neviditeľných energií. Táto veda dovoľuje kontrolované rozšírenie vedomia za hranice pavučiny iluzórnych javov a takto nás vyslobodzuje z ignorancie. Tantra je tiež nazývaná VAMA MARGA, teda Cesta ľavej ruky, vzhľadom na fakt, že ženy, ktoré sú lunárnym vplyvom, negatívnou polaritou alebo ľavou stranou, hrajú v tejto vede podstatnú úlohu. Avšak Cestu, ktorá je tu doporučovaná, vôbec netvoria negácie či odriekania, ako u väčšiny iných duchovných systémov, ale ju tvoria rozkoš a blaženosť. Tantrická tradícia jasne presadzuje názor, že stav harmonickej integrácie a duchovnej slobody možno dosiahnuť iba priamym zážitkom a žitím každodenného života. Nižšie úrovne vedomia nemožno kontrolovať bez úsilia a nemožno ich obísť, dokiaľ nie sú plne a vzrušene, intenzívne a úplne prežívané v celej hojnosti svojej sily.

Cesta rozkoše

Čo sa tohto týka, tantrické texty hovoria, že nikto nedosiahne duchovnú dokonalosť používaním ťažkých a nudných techník. Dokonalosť možno ľahko dosiahnuť prostredníctvom využitia naplnenia všetkých prianí. Tie isté procesy, ktoré u jedných môžu viesť k úpadku či smrti, jedu alebo zlu, možno použiť múdro a pevne pre duchovné pozdvihnutie a môžu byť transformované na zázračný liek duše. 

"Človek môže padnúť kvôli zemi, iný sa môže, bez pochýb, s pomocou zeme pozdvihnúť." (Tu "zem" symbolizuje ženu.)

Iný text hovorí:

"Ak je muž Jogínom, nenáchádza potešenie v zmyselných pôžitkoch, kým ten, kto si ich vychutnáva, nemôže poznať Jógu. Preto cesta Kauly (tantrická škola), obsahujúca esenciu sexuálnej rozkoše a Jógy, je nadradená všetkým cestám. V prístupe Kauly sa sexuálne potešenie priamo mení na Jógu. Čo je v konvenčnom náboženstve považované za hriech, sa tu stáva chvályhodným." -- KULARNAVA TANTRA 2.23

V tantrickej tradícii je Jóga (spojenie s Bohom) simultánna so vzrušeným žitím svetských potešení, vedúc k stavu osvietenia prostredníctvom nadprirodzených síl (siddhi), ktoré sa získavajú praktickou aplikáciou týchto špeciálnych procedúr. Tieto sily slúžia definitívnemu účelu pri ceste dosahovania Najvyššieho. 

Ľudský chrám

Tantra jóga má na zreteli to, že ľudské telo, so všetkými svojimi biologickými a psycho-mentálnymi procesmi, je iba nástrojom, v ktorom a prostredníctvom ktorého pôsobia kozmické sily. Individuálna ľudská štruktúra a vonkajšia makrokozmická manifestácia, alebo Vesmír, sú si podobné. Preto všetko, čo existuje vo Vesmíre, by malo tiež existovať v určitej forme a proporcii v mikrokozme, teda ľudskom tele. 

Posvätená sexualita

párSamotná tantrická filozofia zahŕňa vo svojej teórii všetky úrovne Vesmíru a dáva zvrchovanú dôležitosť astronómii, biológii, parapsychológii, anatómii, meditácii, medicíne, hudbe, umeniu a dokonca aj sexualite. V skutočnosti, sexuálny zážitok, považovaný za zjednotenie Večného Mužského (+) a Večného Ženského (-) princípu, má v tantrických technikách a procedúrach, ktoré sú často veľmi hlboké, dôležité miesto. 

Tantra je komplexnou disciplínou, presnou metódou a hlbokou analýzou, založenou na racionálnych základoch, je metavedou, zapodievajúcou sa rozličnými aspektami Najvyššieho Vedomia a spôsobmi, ako ho zažiť. Tu utvára sexualita iba základnú z jej techník. Je predmetom náročnej disciplíny, pretože je známe, že tajomstvo Života spočíva v kontrolovaní sexuálnej energie.

Pochopiť tantrický postoj k sexualite si vyžaduje úplne otvorenú myseľ a obrátenie perspektívy. Pretože sme, vďaka puritánskej mentalite, zvyknutí vidieť sexualitu ako "hriech", ktorému sa treba vyhnúť a za ktorý sa máme hanbiť (alebo ju držať v "tajnosti" kvôli jej "nečistote"), máme všetci šancu považovať tantrickú lásku za vyzývavý útok na konvenčnú morálku a tak sa úplne minúť s nesmiernou duchovnou hodnotou takejto perspektívy. Aby sme jej porozumeli, musíme začať najprv vidieť ľudskú dimenziu ako vibrujúcu v zhode s posvätnými, božskými aspektami Stvorenia. Z tejto posvätnej perspektívy je sexualita videná ako re-produkovanie na menšej škále nepretržitej a oblažujúcej interakcie Kozmického procesu, ktorý manifestuje celý Vesmír z Absolútnej reality. V tejto novej vízii sa "hriech" stráca (aj tak nikdy neexistoval!) a je nahrádzaný rýdzou blaženosťou a úplnou láskou. Sexuálne spojenie je takto formou meditatívnej disciplíny s hlbokými psycho-mentálnymi a spirituálnymi účinkami.

sacredsex2Preto niet obscénnosti alebo pornografie, ale je iba jemný symbolizmus a zušľachtená krása. Obraz muža a ženy spojených v sexuálnom zväzku nie je považovaný za nečistý či hriešny. Naopak, je považovaný za pravý obetný rituál. Mužský uctievač má k žene prístup, ktorý sa líši od prístupu obyčajného človeka, vykonávajúceho sexuálny akt. Žena je transformovaná na živý symbol a pozemskú manifestáciu Božskej Matky Vesmíru (Para Shakti). Podobne pre ženu reprezentuje muž vitálne stelesnenie Večného Mužského princípu (Shíva). Sexuálna blaženosť, pozdvihnutá na transcendentálnu úroveň mimoriadnej psychickej skúsenosti s duchovným charakterom, potom odráža nevýslovné šťastie jemnej kozmickej povahy, známej v Jóge ako Ánanda (teda kozmická blaženosť) a v tantre ako Samarasa (teda príchuť rovnosti).

Návrat k pôvodu

Tantra jóga presadzuje názor, že ľudská bytosť má nesmierne komplexnú myseľ a telo. Zvyčajné vedomie bdelého stavu je považované len za veľmi malý zlomok našej inteligencie, plod veľmi dlhého obdobia evolúcie a rozvoja ľudskej bytosti. Praktikant sa snaží nasledovať rovnakú cestu evolúcie, no opačným smerom. Musí ísť cez všetky štádiá v obrátenom poradí a zanechať ich za sebou, až pokým nenájde počiatočný bod alebo jedinečný pôvod. Toto je logické, ak si uvedomíme, že tantra považuje ľudskú bytosť za súčet Vesmíru a preto majú všetky kozmické elementy svoj zodpovedajúci proťajšok vo viditeľnom a neviditeľnom človeku. 

Diamantové telo

Následne tantrická cesta neznamená útek v odcudzujúcom sa cudzom duchovnom vesmíre, pretože tantrický praktikant si chce so sebou, vo svojej evolúcii, zobrať všetky štruktúry svojho tela, vytvárajúc takýmto spôsobom slávne "diamantové telo" (VAJRAYANA), ktoré nie je obmedzené časom. Transformácie, ktoré sa udejú, potom vedome oslobodia všetok potenciál ľudskej bytosti. To má pozitívny spätný účinok na telo, považované za unitárny celok zložený z viditeľných (fyzických) a neviditeľných (jemných, nehmotných) štruktúr. Neúnavne dychtiac po pochopení záhadného ticha a fascinujúceho mystéria Kozmu, stáva sa tantrický praktikant integrálnou súčasťou tohoto mystéria, v srdci ktorého sa absorbuje a identifikuje. Pre toto sú vonkajšia prax a vnútorná mutácia nevyhnutné, pretože v sebe umožňujú (prostredníctvom identifikácie alebo Samyamy) poznať fenomény, vedúce k autentickému a niekedy nevýslovnému porozumeniu kozmických síl, ktoré nás obklopujú. Moderní vedci ešte stále robia iba chabé pokusy dekódovať ich, no pre človeka, venujúceho sa tantre, sú tieto jemné sily každodennou realitou. 

Všetko je svetlo

Napríklad, s použitím meditácie s mantrami, objavili tantrickí majstri už dávno, že existuje objektívna zhoda medzi zvukom a svetlom. Pre nich je svetlo len zvuk určitej frekvencie. Viditeľný zjav každého objektu je dôsledkom koncentrácie a simultánneho odrazu svetla. Tento viacnásobný odraz znižuje frekvenciu energie, ktorá potom kryštalizuje do fyzických foriem. Svetelné frekvencie vidno ako rozličné farby. Zvuk a farba majú spolu vzájomný vzťah ako život a forma. Každá farba korešponduje s určitým zvukom a naopak, každý zvuk má svoju jemnohmotnú farebnú formu. MANTRA je jemný mentálny zvuk, ktorý facilituje vyladenie na mysteriózne frekvencie kozmických síl. Keď je mantra správne vyslovená, jej farebná forma sa začne prejavovať aj do stupňa, ktorý závisí od povahy a intenzity vyslovenia. 

Šíva a Šakti

Šíva-ŠaktíV tantrickej filozofii každé písmeno sanskrtskej abecedy je BIJA mantrou (semenným zvukom), ktorá sa spája s určitou časťou ľudského tela, alebo aby sme boli špecifickejší, s určitým lupienkom silových centier (čakry). To ukazuje, že rozličné časti ľudského tela sú manifestáciami rozličných dynamických aspektov esenciálnej energie, známej v tantre ako KUNDALÍNÍ ŠAKTI, záhadná a komplikovaná jemná sila, ktorá spočíva v latentnej forme pri základni chrbtice. Tantrická jóga má na zreteli to, že najvyššiu pravdu možno ľahko dosiahnuť oblažujúcim spojením PURUSHU (Duch) a PRAKRITI (Prírody), alebo podľa tantrickej terminológie, spojením Šívu so Šakti. Šíva reprezentuje rýdze pasívne Vedomie, statický aspekt Najvyššej reality. Šakti je zase kreatívnou silou Univerza, dynamickým ženským elementom, matricou nekonečných možností, ktorou sa môže Nekonečné a Jedinečné Vedomie manifestovať.

Vzťahy uvoľňujú silu

Akákoľvek hlboká fúzia dopĺňajúcich sa proťajškov, alebo reintegrácia polarít do pôvodného celku, automaticky prináša prielom do vyšších úrovní a vedie k postupnému znovuobjaveniu prvopočiatočnej spontaneity a jednoty (SVATANTRYA). Táto transcendencia protikladov je transcendenciou Kozmu, pretože tento pohyb odstraňuje dualitu. Vzrušené a úplné objatie Šívu a Šakti umožňuje ich večnému splynutiu v Jedinečnom Princípe. A v lone Najvyššej reality, takto dosiahnutej, už viac niet Šívu ani Šakti, je iba Jednota, je iba Jedno. Všetky fyzické, biofyzické a psycho-mentálne aspekty Kozmu sa vracajú do tejto Jednoty, ktorá ich neustále emanuje a reabsorbuje. 

Reťaz Života

Život je JEDEN - všetky jeho formy sú vo vzájomnom vzťahu s lonom neobyčajne komplexného a nekonečného Celku. Akýkoľvek druh akcie zo strany akejkoľvek bytosti musí automaticky, prostredníctvom odrazu, ovplyvňovať akúkoľvek inú formu na rovnakej úrovni stvorenia. Sme iba ohnivkami nekonečnej reťaze. Tvoria nás rovnaké substancie, aké tvoria hviezdy a galaxie. Máme v sebe rovnaké energie a sily, aké majú ideálni Bohovia. Len ležia, driemajúce, pripravené na to, aby boli kedykoľvek prebudené a použité.

Vesmír - ilúzia alebo realita?

Tí, čo sa venujú tantre, sa angažujú v nepretržitom procese sebaobjavovania a objavovania Vesmíru súčasne. Pýtajú sa sami seba: "Vidíme a vnímame svet taký, aký naozaj je, alebo len iluzórny zjav? A pri poslednom prípade, sme odsúdení vidieť navždy len tento iluzórny zjav, bez toho, aby sme niekedy dosiahli základnú, podstatnú realitu?" Ak by čloevk mohol vnímať štvrtú dimenziu prostredníctvom špeciálnych schopností, ktoré driemu v každej ľudskej bytosti, bolo by, napríklad, jeho videnie kameňa úplne odlišné od videnia obyčajného človeka. Viac, než to, praktikant tantry, ktorý dosiahne stav absorbujúcej meditácie (SAMYAMA) na kameň, by mohol vidieť, cítiť a dokonca aj počuť energetické víry zdanlivo neviditeľných elektrónov kameňa. 

Videnie so zavretými očami

V tomto ohľade tantra tvrdí, že sa musíme odpútať od všetkých vonkajších foriem, aby sme plne vnímali to, čo závoj ilúzie (MAYA) ukrýva, a iba vtedy môžeme objaviť Najvyššiu realitu a realizovať úplnú slobodu od bolestivých reťazí nevedomosti. Len tým, že si zavrieme oči, môžeme mať autentické videnie. Pri prapôvodnom akte videnia, telo, teda súhrn energetických a fyzických štruktúr ľudskej bytosti, medituje presne tak, ako medituje duch. Veľmi staré pojednanie, Tantra Tattva, hovorí, že iba človek, ktorý vidí všetko ako súčasť seba a svojho vnútra, vidí Pravdu. Neznámo a Tajomno nás obklopuje všade, vnútri nás i vôkol nás. Uvedomujúc si to, musí sa vykonávateľ tantry uchýliť k dokonalému, praktickému poznaniu jemných energií, ktoré sú latentné v každom človeku a ktoré možno náležitými technikami prebudiť. Tieto energie sú vozidlom ducha, oslobodzujúc ho od halucinujúcich tieňov nevedomosti. V tomto novom stave sa ľudské telo stáva modalitou experimentovania a návratu do prvopočiatočnej androgýnnej jednoty - strateného raja.

Experimentálna duplikácia

Tantrická veda sa spolieha na praktickú realizáciu svojich učení. Tu sa nezapodievame nekonečným rozprávaním a argumentovaním, no namiesto toho plným a dôkladným angažovaním sa do výnimočnej praktiky, ktorá môže priviesť jej vykonávateľa k Slobode, rýdzej existencii, nadvedomiu, blaženosti a nadnormálnym silám (SIDDHI). Sahitya Tantra radí: "Začni praktizovať pod dohľadom tantrického zasvätenca. Ak po čase nedosiahneš žiadne pozitívne výsledky, potom môžeš slobodne odísť." Je dôležité tu zdôrazniť, že vykonávateľ tantry rozvíja a zdokonaľuje svoje siddhi len za účelom svojho pozdvihnutia na úroveň Zvrchovanej bytosti a odtiaľ splynúť naveky s Absolútnom. Siddhi nemajú žiadnu hodnotu ako také, sú len modalitou. No všetky tieto sily nemožno dosiahnuť len rozprávaním o tantre, lebo iba neúnavná prax a priame experimentovanie môžu viesť k takým nezvyčajným výsledkom. O tom niet pochýb.

Libido - smäd po Jednote

Ďalší aspekt, ktorý je v tantra jóge dôležitý, je to, že libido, keď sa prejavuje ako sexuálne pudenie, nie je vôbec považované len za zmyselnosť, ale - na najvnútornejších úrovniach - ako vrúcna túžba duše po duchovnom zdokonalení. Tu sa impulz javí ako hlbinný smäd psyché po dosiahnutí dokonalosti prostredníctvom jednoty dopĺňajúcich sa proťajškov (protikladov). Takýmto spôsobom, znovuzrodený ako naozajstný Androgýn tajnej tradície - magické dieťa Šívu a Šakti - bude mať Duch prístup k najvyšším úrovniam Vedomia.

 

Druhá časť

 

Preklad článku zo stránky Tantra.orgDreamingWolf. © 1996 - 2003 Tantra.org. 

 

 

 

späť

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, január 2004.