Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné | Literatúra

 

Programy Monroeovho inštitútu

 

 

LogoMonroeov inštitút, vo svojom výcvikovom zariadení - Nancy Penn Centre, ponúka široké spektrum programov, využívajúcich metódu Hemi-Sync pre skúmanie neobyčajných stavov vedomia. Ich účastníci majú k dispozícii špeciálne navrhnuté izby, ktoré poskytujú izoláciu od zvukov a svetla, ale aj od elektromagnetického žiarenia. Každá z týchto izieb je vybavená komfortným lôžkom a najmä audio-systémom, ktorý je pripojený na centrálny dispečing, kde je priebeh jednotlivých cvičení Hemi-Sync priebežne monitorovaný.

 

Nasledujúci text, ktorý vznikol na podklade materiálov Monroeovho inštitútu a informácií z kníh Roberta Monroea, približuje aspoň stručne zameranie jednotlivých kurzov, ktoré inštitút ponúka záujemcom z celého sveta.

 

– DreamingWolf 

 

 

Som viac, než moje fyzické telo. Pretože som viac, než fyzická hmota, môžem vnímať to, čo je väčšie, než fyzický svet. Preto hlboko túžim rozširovať, prežívať, poznávať, chápať, ovládať a používať také väčšie energie a energetické systémy, ktoré môžu byť prínosné a konštruktívne pre mňa a pre tých, čo ma nasledujú. Hlboko tiež túžim po pomoci a spolupráci, asistencii a porozumení tých jedincov, ktorých múdrosť, vývoj a skúsenosti sú také, ako moje alebo väčšie. Žiadam ich o vedenie a ochranu pred akýmikoľvek vplyvmi či zdrojmi, ktoré by mi poskytli menej, než sú moje uvedené túžby.

 

(Afirmácia programu Cesta bránou)


Základným programom Monroeovho inštitútu je úvodný kurz Hemi-Sync, nazvaný Cesta bránou (Gateway Voyage). Jeho účastníci sa postupne, v priebehu 6 dní, oboznamujú s Ohniskami 10, 12, 15 a 21 (pozri Popis Ohnísk), prostredníctvom rozličných cvičení. Ich účelom je pomôcť účastníkom prekonať vrodený strach z neznáma a zo zmenených stavov vedomia.

 

Program Cesta bránou poskytuje nástroje pre sebapoznávanie a pre rozvíjanie, skúmanie a rozširovanie vedomia. Zvládnutím úvodných cvičení sa účastníkom otvára „brána“ do nefyzických systémov energie a iných dimenzií skutočnosti.

 

ilustračný obr.Kurz Cesta bránou vznikol v roku 1976, keď kalifornský Esalen Institute v Big Sur požiadal Monroeov inštitút o prezentáciu nových metód a techník, ktoré MI vyvinul. Týmito metódami a technikami bol, samozrejme, Hemi-Sync, ktorý však nikdy dovtedy nebol prezentovaný na verejnosti v kurzovom formáte. Monroeov inštitút túto ponuku a pozvanie prijal a Robert Monroe, spolu s Billom Yostom, ktorý v Monroeovom inštitúte pôsobil ako technik, vycestovali do Esalenu. Kurzu, ktorý ponúkli, sa zúčastnilo 24 účastníkov a hoci kurz, podľa slov Roberta Monroea, nedopadol veľkolepo, on a Bill Yost sa z neho poučili. Už onedlho sa začali objavovať žiadosti od jednotlivcov, ale aj organizácií, aby viedli viac takýchto kurzov. Takto začal Monroeov inštitút ponúkať príležitostné víkendové sedenia. Program dostal názov M-5000 (číslo predstavovalo očakávaný celkový počet účastníkov programu, hoci neskôr sa ukázalo, že tento počet bol nadsadený). Keď si v Inštitúte uvedomili, že vytvárajú akési „okno“ alebo „bránu“, cez ktoré majú účastníci možnosť dosiahnuť iné stavy vedomia, dostal program názov Cesta bránou.

 

Ďalším, pokročilejším kurzom, je program Vodiace čiary (Guidelines). Opäť šesťdňový, tento kurz ponúka nástroje a metódy pre prehĺbenie sebapoznania a pre nadviazanie komunikácie s tzv. Vnútorným pomocníkom, Nefyzickými priateľmi či Univerzálnym vedomím a učí praktickú aplikáciu takejto komunikácie. Účastníci následne dokážu získavať prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré potrebujú. Súčasťou kurzu je aj výuka výstupov mimo tela a využívania delfínej energie pre liečbu seba a iných. Väčšina cvičení prebieha v Ohniskách 15 a 21.

 

Kurz Čiara života (Lifeline) vedie účastníkov (ktorí musia mať absolvované predošlé kurzy) do ešte hlbších úrovní vedomia, za hranicami Ohniska 21: účastníci sa oboznamujú s teritóriami Ohnísk 22, 23, 25 a 27 a učia sa poskytovať pomoc tým, ktorých stretnú v týchto stavoch vedomia a odvádzajú ich do Parku – Ohniska 27. Prostredníctvom zážitkov a skúsenosti Ohnísk 22 – 27 získavajú účastníci poznanie o tom, že smrťou sa nič nekončí a vedomie človeka pokračuje v existencii ďalej, v iných úrovniach či dimenziách. 

 

Kurz Čiara života sa v Monroeovom inštitúte konal po prvý raz v júni 1991 a medzi jeho prvými účastníkmi boli asi dve stovky ľudí rozličných profesií, ako lekári, psychológovia, inžinieri, podnikatelia, spisovatelia, právnici, hudobníci a i. Na konci programu sa zhodli v tom, že už vedia, že proces smrti je možné „prežiť“.

 

Bádanie v Ohnisku 27 (Exploration 27) je systematickou sériou návštev Ohniska 27 za účelom získania informácií, údajov a priamej skúsenosti, ktoré sa týkajú tohto stavu bytia. Program poskytuje aj možnosť intenzívneho skúmania nezmapovaných teritórií nefyzických systémov energie, akými sú Ohniská 34 a 35.

 

Čiara srdca (Heartline) patrí medzi najnovšie programy, ponúkané Monroeovým inštitútom, kde sa účastníci učia otvárať sa najväčšej z energií, Univerzálnej Láske. Zámer kurzu je poznať a vyjadrovať plný potenciál lásky v každodennom živote.

 

Projekt Timeout je priekopníckou snahou zapodievať sa nasledujúcimi faktormi tej oblasti ľudskej aktivity, ktorej venujeme čas až jednej tretiny svojej existencie a ktorou je spánok:

 

rozvíjať vedomú kontrolu spánku tak, aby človek dokázal „ísť“ spať, keď to potrebuje

 

využiť a prakticky aplikovať stav spánku nielen na regeneráciu, ale aj ako obdobie hlbokého a intenzívneho učenia sa

 

získať poznanie a porozumenie stavu spánku na základe inej, než je súčasná historická perspektíva.

 

Hviezdne čiary (Starlines) je program pre absolventov kurzu Bádanie v Ohnisku 27. Účastníci tohto nového programu, ktorého autorkou je Franceen Kingová, využijú svoje znalosti z práce v Ohniskách 34/35 ako odrazový mostík pre bádanie mystéria energetických systémov v Mliečnej dráhe a za jej hranicami, aby napokon vstúpili do nového Ohniska vedomia – do Ohniska 49.

 

MC2 je intenzívny 6-dňový pobytový program pre pokročilých, posilňujúci srdce, myseľ a ducha. Bol vyvinutý Joeom Gallenbergerom v spolupráci s Laurie Monroeovou. Vychádza z poznatkov a skúseností Joeových workshopov, zameraných na psychokinézu, o vyšších úrovniach intuície a manifestácie. Účelom programu MC2 je poskytnúť jeho účastníkom nástroje k plnšiemu prežitiu potenciálov ľudskej inkarnácie, spojením sa s kreatívnou životnou silou. Program zároveň skúma etiku a metódy manifestácie a liečenia.

 

Praktikum prezerania na diaľku (Remote Viewing Practicum) je špecializovaný program pre absolventov základného kurzu Hemi-Sync Cesta bránou. Tento kurz bol vyvinutý F. Holmesom „Skipom“ Atwaterom, terajším riaditeľom výskumov pri Monroeovom Inštitúte, ktorý pred rokmi pracoval pre americkú výzvednú službu v oblasti testovania aplikácií techniky „prezerania na diaľku“.

 

Kurz Časová línia (Timeline) poskytuje príležitosť skúmať učebné dobrodružstvá vašich iných „ja“ (fyzických inkarnácií), vtelených v iných časových obdobiach, za účelom získania nového pohľadu na seba samých...

 

 

Nepobytové kurzy a programy, využívajúce metódu Hemi-Sync:

 

 

Zážitok brány (Gateway Experience) je populárna séria 36 kaziet v šiestich albumoch s názvom Vlny zmeny, ktorá obsahuje cvičenia základného kurzu Hemi-Sync, Prechod bránou. Cvičenia sú zoradené podľa postupnosti a každá nahrávka a album stavia na nástrojoch a technikách, ktoré sa užívateľ už naučil. Preto sa odporúča používať albumy v danom poradí. Súčasťou série je priložený manuál s popisom cvičení a vysvetleniami k ich využitiu.

 

Podporná séria pre operačné stavy (Surgical Support Series) je séria nahrávok, určených pre použitie v prípadoch ťažkých telesných zranení, chorôb alebo počas operácií. V prípade použitia tejto série Hemi-Sync signálov s inštrukciami pre lepší priebeh operácie sú cvičenia rozdelené na časti k počúvaniu pred operačným zákrokom, počas zákroku (to, že pacient je v hlbokej narkóze nehrá rolu, lebo aj napriek tomu jeho mozog signály Hemi-Sync a sprievodnú inštrukciu registruje) a po operačnom zákroku. Prvá časť slúži na prípravu na zákrok a upokojenie pacienta, druhá napomáha spusteniu hojivých procesov a napokon tretia podporuje rýchlejšie hojenie a regeneráciu, pričom pacient má zníženú potrebu pooperačnej analgézie.

Prínos tejto série malo možnosť overiť v priebehu vyše 20 rokov jej existencie niekoľko stoviek ľudí.

 

Program Pozitívna imunita (Positive Immunity Program) existuje od roku 1990, kedy profesionálni členovia Monroeovho inštitútu začali viesť víkendové workshopy pre ľudí s poruchami imunity. Tieto workshopy využívajú špeciálne navrhnuté Hemi-Sync cvičenia a výsledky poukazujú na ich cenný prínos pri zlepšovaní zdravia a celkovej pohody ich účastníkov. 

 

Ohlas na tento program viedol k tomu, že vznikol album so sériou jedenástich cvičení na ôsmich kazetách, so zámerom poskytnúť bezpečnú, účinnú a ľahko použiteľnú úpravu workshopu na domáce použitie. Album je však určený tiež komukoľvek, kto si chce udržať a posilniť svoje fyzické, emočné a mentálne zdravie.

 

Lucid DreamingVedomé snívanie (Lucid Dreaming) je jeden z najnovších albumov (vznikol v r. 1999) so štyrmi kazetami, ktorý je určený záujemcom o vedomé snívanie – teda stav vedomia, kedy počas spánku snívate a túto skutočnosť si plne uvedomujete. Vedomé snívanie možno využiť na rôzne účely, podľa zámerov a priania snívajúceho. Tento zvláštny stav vedomia je považovaný mnohými duchovnými tradíciami za bránu k iným úrovniam skutočnosti a za vhodnú pomôcku na ceste k poznaniu povahy reality. Viacej info o vedomom snívaní môžete získať napr. v knihe Carlosa Castanedu „Umění snít“ alebo v „Putování se Sílou“ Kena Eagle Feathera (obe vyšli vo vydavateľstve Volvox Globator).

 

Cesta domov (Going Home Series) je opäť séria cvičení na kazetách, resp. CD, ktorá je určená pre nemocnice, hospice a opatrovateľské zariadenia a všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch a ochoreniach a pre ich príbuzných, pretože ponúka cvičenia, určené na prípravu na fyzickú smrť a proces umierania. V tomto prípade má program Cesta domov dve časti: jednu, ktorá je určená jedincovi, ktorý sa potrebuje pripraviť na odchod z tohto sveta, druhú pre jeho príbuzných, prípadne aj pre jeho opatrovateľov a zdravotnícky personál.  

 

Na tvorbe programu Cesta domov sa podieľali popri Robertovi Monroeovi aj špecialisti, Dr. Elisabeth Kübler-Rossová, známa vo svete ako jedna z prvých lekárov, ktorí sa začali viac zaujímať o prácu s umierajúcimi pacientami (a autorka mnohých kníh o umieraní), a Dr. Charles Tart, odborník na zmenené stavy vedomia (takisto autor množstva kníh a odborných článkov). Cieľom pri vytváraní programu Cesta domov bolo pomôcť jeho užívateľom pochopiť a prijať proces fyzickej smrti a umierania a tak odstrániť alebo aspoň zredukovať strach z tohto procesu. Dosiahnutiu tohto cieľa má napomôcť priama skúsenosť a poznatok, že sme viac, než iba fyzické teláa teda proces smrti nie je konečnou stanicou existencie indivídua.

 

Podľa Roberta Monroea, prvotným a hlavným účelom série Cesta domov je poskytnúť jedincovi, ktorý je v poslednom štádiu nevyliečiteľnej choroby či zranenia poznanie, získané prostredníctvom priameho zážitku tohto jedinca. Ďalšími účelmi tejto série sú:

 

A. Uvoľniť (u jedinca) strach z fyzickej smrti. To je dosiahnuté rozvíjaním poznania, že človek je viac, než fyzické telo a že prežije fyzickú smrť...

 

B. Pomôcť (jedincovi) uvoľniť emócie, pocity viny a záväzky, ktoré už viac nie sú potrebné a pútajú jedinca k súčasnému fyzickému zážitku.

 

C.Pomôcť (jedincovi) rozpoznať a zapamätať si niektoré možnosti, nasledujúce po tomto zážitku terajšieho fyzického života.

 

D.Poskytnúť (jedincovi) príležitosť vykonať pokojne a racionálne voľbu opustiť túto fyzickú existenciu, keď si to tento človek želá.

 

E.Vštepiť (jedincovi) poznanie, že po prechode fyzickou smrťou je možné poslať odkazy a signály rodine a priateľom, ak si to želá/želajú.

 

F.Poskytnúť rodine a priateľom (jedinca) dostatočný čas a priestor pre oboznámenie sa s učebnými cvičeniami Cesty domov, aby tak bolo zaistené ich porozumenie, povzbudenie a podpora pre jedinca, ktorého sa proces (umierania) týka.

 

Cesta domov je založená na úspechu programu Čiara života, ktorý predviedol praktickosť procesu. Rozdiel spočíva v tom, že Cestu domov možno použiť kdekoľvek.(Citované z knihy Roberta Monroea „Ultimate Journey“, Doubleday 1994.)

 

Spomedzi ďalších programov na kazetách spomeňme ešte albumy On Becoming a Lifelong Learner, PAL Executive Package, PAL Student Package (PAL = Progressive Accelerated Learning), Opening the WayJourneys to Creative Problem Solving.

 

 

Príklady niektorých ďalších aplikácií HEMI-SYNC

 

 

Na záver tejto stránky, venovanej využitiu metódy Hemi-Sync v praxi, uvedieme ešte niektoré jej ďalšie, kreatívne aplikácie:

 

Bádateľská podporná skupina (Explorer Support Group, ESG) je program, vyvinutý a prezentovaný Patriciou Levaovou (Patricia Leva je inštruktorka víkendových kurzov Hemi-Sync v Kanade a v USA. Má vlastnú webovú stránku, na ktorej prezentuje Hemi-Sync. Program je určený záujemcom o rozšírenie svojho poznania nefyzických realít a zároveň absolventom základného kurzu Hemi-Sync (to je podmienkou účasti na programe ESG). Pri rozvíjaní a vytváraní programovej náplne ESG sa Patricia Leva inšpirovala toltéckym učením, prezentovaným v knihách Carlosa Castanedu, Kena Eagle Feathera či Victora Sancheza, ktoré kombinovala s poznatkami z práce duchovného učiteľa Gurdžieva. Hlavnou náplňou programu ESG sú najmä cvičenia Hemi-Sync a cvičenia toltéckej cesty, prezentované v knihách Kena Eagle Feathera a Victora Sancheza, pričom skupina účastníkov tohto programu praktizuje tieto cvičenia častokrát vo voľnej prírode.

 

Pauline Cox Johnsonová sa, spolu s Raymondom Waldkoetterom (obaja sú členmi Monroeovho inštitútu), inšpirovala knihami Jamesa Redfielda o Celestínskom proroctve a tak vznikol program Zážitok Celestínskeho proroctva (Celestine Prophecy Experience). Johnsonová a Waldkoetter vybrali deväť kaziet Hemi-Sync, ktoré mali napomôcť skúmaniu jednotlivých vhľadov z knihy Celestínske proroctvo. Program vznikal niekoľko mesiacov a svetlo sveta uzrel po prvý raz na víkendovom seminári v Chicagu, v r. 1994.

 

Posledným príkladom kreatívnej aplikácie metódy Hemi-Sync je Synchroterapia, ktorej autorkou je Belgičanka, žijúca vo Francúzsku, PhDr. Dominique A. De Backerová, ktorá má vzdelanie v jungiánskej analýze, transakčnej analýze, neurolingvistickom programovaní (NLP) a psychoneuroimunológii (PNI). Synchroterapia, ktorej integrálnou súčasťou je Hemi-Sync skombinovaný s vyššie menovanými prístupmi, využíva prácu s imagináciou, navodenou práve použitím signálov Hemi-Sync.

 

 

 

 

Nahor

 

 

 

 

 

Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné | Literatúra

 

 

 

Internetový obchod Hemi-sync.cz - Meditační a relaxační hudba na CD

 

   

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, apríl 2001

Doplnené: apríl 2003