Úvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články

Procesová paradigma
Časť 1.: Proces


Centrálnym pojmom proces-orientovanej psychológie je pojem proces, ktorý možno stručne definovať ako dej, ktorý práve prebieha. Mindell prirovnáva proces k vlaku, ktorý prechádza jednotlivými stanicami – stavmi, ale nekončí ani v jednej z nich. Pokračuje ďalej a jeho smer nemožno vždy predvídať.

Proces možno tiež definovať ako neprestajný tok informácií a signálov v  komunikačných kanáloch. Predstavuje zážitky meniacich sa identít jedinca počas jeho života. Iným spôsobom nazerania procesu je vnímať ho ako tok rieky (metaforu procesu ako rieky použil Mindell aj vo svojej knihe Cesta rieky). Tento pohľad je totožný s predstavou večne premenlivého Tao v čínskom taoizme.

Štruktúra procesu

Proces-orientovaná psychológia ďalej diferencuje proces na primárnysekundárny.
Primárny proces predstavuje našu identitu, teda tie vlastnosti, charakteristiky, myšlienky a  deje, ktoré považujeme za svoje, nám patriace. Primárny proces určuje spôsob nášho vnímania, myslenia, prežívania, posudzovania seba a druhých, ako aj náš životný štýl.

Sekundárny proces potom zahŕňa tie vlastnosti, charakteristiky, zážitky a udalosti, ktoré vnímame ako rušivé, obťažujúce, nepríjemné alebo cudzie, s ktorými sa nestotožňujeme a vnímame ich ako niečo, čo sa nám stáva, deje proti našej vôli.

Primárny a sekundárny proces od seba oddeľuje hranica – limit toho, čo si myslíme, že môžeme zažiť, urobiť, predstaviť si a pod. Je to teda akási „hraničná čiara“ našej identity: to, čo sa nachádza za hranicou, nepatrí k nám (k našej totožnosti).

Hranica je tvorená našimi presvedčeniami, našou životnou filozofiou. Ak je teda vaším primárnym procesom (teda vašou identitou) napríklad to, že sa považujete za pokojného človeka, ktorého veci len tak ľahko nevyvedú z  miery, alebo ktorý vyznáva filozofiu harmónie bez konfliktov, potom všetko násilné, konfliktné, alebo všetko, čo vyvolá šok, pocit náhleho zaskočenia, bude patriť do oblasti zakázaného, doslova i  metaforicky. A všetko, čo je primárnym procesom (identitou, tvorenou systémom presvedčení) zakázané, má tendenciu objavovať sa sekundárne. V takom prípade sa cítite ako „obeť“ daného zážitku/sekundárneho procesu. Harmonickej, mierumilovnej osobe sa tak môžu stávať násilné príhody, ako napr. nehody, fyzické napadnutie, hádky a pod.

Hranica, ako už bolo povedané, je čosi, čo určuje či vymedzuje našu identitu. Mindell ju definuje ako "zážitok obmedzenia", "limity uvedomenia" a "ohraničenie našej vlastnej totožnosti". Hranice sú späté s presvedčeniami - opisujú systém presvedčení, ktorý máme: keď niekoho k niečomu vyzveme a on dá najavo, že nemôže a odôvodňuje to ("nemôžem, pretože…"), jeho odôvodnenie poukazuje na určité presvedčenie, ktoré má.

V procesovom prístupe nejde o to tlačiť ľudí, aby prekročili svoju hranicu, no ide o vnášanie vedomia, o všímanie si systému presvedčení. Za hranicou je "terra incognita" a my nemáme žiadne vzorce pre správanie sa v tejto neznámej krajine. Ak sa tam ocitneme nasilu, bez času na prípravu, hrozí riziko, že sa dostaneme do extrémneho stavu - môžeme zažiť náhly atak silnej úzkosti a strachu, že sa "zbláznime". K hranici klienta teda pristupujeme s rešpektom a nenútime ho "skákať" za ňu!

Ak sa niekto nemení, kladie odpor a nejde cez hranice, je preňho dôležité ostať pred hranicou, na známom území a získať o svojej strane viac poznatkov a uvedomenia. Hranice sú veľmi "klzkým" fenoménom: často sa objavia náhle a na tak krátky moment, že si ich ani nevšimneme, nepostrehneme.
Hranice sa objavujú nielen u jednotlivca, ale takisto aj u páru alebo u celej skupiny. Čím dlhšie dvaja ľudia (napr. manželský pár) žijú spolu, tým silnejšia sa stáva ich spoločná hranica.

Fenomén hranice má v POP dôležité miesto. Arny Mindell sa o nich zmieňuje takmer v každej svojej knihe (najmä kvôli objasneniu pre čitateľov, ktorí sa s procesovo orientovanou psychológiou stretávajú prvý raz), Joseph Goodbread téme hraníc venoval vo svojej knihe "The Dreambody Toolkit" dokonca celé 3 kapitoly! Joe pritom rozlišuje tzv. horúce a studené hranice:
"Studenou" hranicou myslí hranicu, ktorá má v sebe málo energie, pretože je od vedomia daného indivídua ešte vzdialená - je možné jej prítomnosť iba tušiť, resp. vedieť o nej intelektuálne. Ako Goodbread píše,
"Ak sa pokúsite primäť svojho klienta k tomu, aby pracoval na procese pri tejto hranici, dostanete od neho negatívny feedback, v podobe pomalých odoziev s nízkou energiou."

"Horúca" hranica, ako možno už tušíte, nesie v sebe veľkú energiu a reakcie klienta na ňu sú tomu adekvátne. Zmena v správaní sa klienta je zjavná nielen terapeutovi, ale aj klientovi samotnému. Práca s hranicou/hranicami tvorí jadro práce proces-orientovanej psychológie, či už sa jedná o  intervenciu u jednotlivca, páru alebo celej skupiny ľudí (pretože aj pár či skupina ľudí má svoju identitu, teda primárny proces - a samozrejme aj sekundárny, oddelené hranicou). Než si však povieme viac o samotnej práci POP, uvedieme si ešte ďalšie dôležité pojmy.

Kanály

Kanály sú komunikačné „cesty“, prostredníctvom ktorých vnímame a ktoré prenášajú informácie o  prebiehajúcom procese (nekryjú sa však úplne so zmyslami). Komunikačné kanály sú na sebe nezávislé, hoci jedna informácia sa môže vyskytovať vo viacerých kanáloch. POP rozlišuje týchto 6 kanálov komunikácie:

1. Vizuálny kanál je kanálom vonkajších a vnútorných (psychických) obrazov, ako sú sny, predstavy, či vízie.

2. Sluchový kanál je kanálom vnímania vonkajších alebo vnútorných zvukov, ako sú napr. hlasy, melódie, zvukové fenomény ako bzučanie, vrčanie, pískanie a pod., a tiež aktívnej reči, hovorenia.

3. Proprioceptívny kanál sprostredkúva vnemy signálov telesných pocitov (tlak, teplo, chlad, svrbenie, pálenie, pichanie, bolesť, zimomriavky...) z povrchu i vnútra tela. Patria sem aj všetky pocity a emócie.

4. Kinestetický kanál sa prejavuje pohybmi - vedomými, úmyselnými (napr. tanec), ako aj nevedomými, neúmyselnými, spontánnymi pohybmi (napr. tiky, gestá, kŕče...) a tiež polohou a držaním tela.

5. Kanál vzťahov je zložený z predošlých kanálov a vyjadruje náš vzťah k sebe a k druhým ľuďom, ktorých poznáme a ktorí sú akoby ústredným objektom nášho vedomia.

6. Kanál sveta je takisto zložený typ kanálu a vyjadruje náš vzťahk vonkajšiemu svetu, politike, dianiu vo svete, k prírode, vesmíru a tiež k rozličným javom, akými sú povodne, zemetrasenia, voľby, demonštrácie a pod.

Joseph Goodbread, procesovo orientovaný psychológ a Mindellov kolega, vo svojej knihe „The Dreambody Toolkit“ uvádza ešte jeden kanál, ktorým sa môže proces vyjadrovať: je ním kanál synchronicity – ako napovedá názov, proces sa vyjadruje prostredníctvom významných zhôd okolností, čiže synchronicitami.

Signály

Signály sú časťou informácie, aktuálne vnemy v konkrétnom kanále: napr. tón hlasu, pohyby, vízie atď. Niektoré signály sú pritom zámerné, teda tie, ktoré vysiela náš primárny proces. Keď sa rozhodnem napr. tancovať valčík, moje tanečné pohyby sú úmyselné: viem, že ich robím a robím ich zámerne.

Iné signály sú nezamýšľané, spontánne. Patria k sekundárnemu procesu a POP ich nazýva dvojaké signály (v angl. „double-signals“). V našom príklade by takýmto dvojakým signálom mohlo byť napr. opakované pošmyknutie sa počas tancovania – teda sekundárny pohyb. Ak sa pošmyknem, nerobím to zámerne, ale sa mi to stane.

Ďalším príkladom dvojakého signálu je to, ak mi priateľ na otázku ako sa má odpovedá „Skvelo!“ a ja si pritom všimnem v jeho hlase (tóne) drobné zachvenie, prípadne pobadám, že počas odpovede na chvíľu sklopil zrak a mierne mu poklesli ramená.

Dvojaké signály, tým, že nie sú zamýšľané a zväčša sú nevedomé, spôsobujú v komunikácii zmätok, resp. nedorozumenia. Neuvedomuje si ich nielen ten, kto ich vysiela, ale ani ich príjemca! (Za vysielanie dvojakých signálov teda nemožno nikoho viniť.)

Ďalší dôležitý pojem proces-orientovanej psychológie – snové telo – si vysvetlíme na nasledujúcej stránke.

- DreamingWolfÚvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články 

 


Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2001
Doplnené: november 2001