Úvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články

Slovensko a POP.V súčasnosti existujú skupiny, venujúce sa vzdelávaniu a práci v POP v Austrálii, Grécku, Holandsku, Indii, Japonsku, Južnej Afrike, Keni, Novom Zélande, Nemecku, Poľsku, Rusku a v ďalších krajinách sveta, medzi ktoré sa od roku 1990 rátajú aj SlovenskoČeská republika. Je to najmä zásluhou dvoch švajčiarskych psychoterapeutov slovenského pôvodu, MUDr. Ivana VernéhoDipl. Ing. Mira Rotha, a neúnavného organizátora seminárov POP na Slovensku, Prof. Dr. Antona Heretika z Katedry psychologických vied FF UK v Bratislave, vďaka ktorým už aj na Slovensku existuje skupina nadšencov, absolventov trojročného výcviku v tomto zaujímavom a originálnom prístupe.

Ivan Verný a Miro Roth priniesli procesovo orientovanú psychológiu na Slovensko v zime roku 1990, kedy v priestoroch Katedry psychologických vied na FF UK v Bratislave prezentovali prvý zážitkový seminár, na ktorom oboznámili účastníkov s touto inovatívnou metódou, prostredníctvom jednoduchých, no o to účinnejších cvičení, ktoré boli zamerané na skúmanie telesných symptómov a ich hlbší význam pre daného jedinca.

V tom čase ma veľmi zaujímal prístup zameraný na klienta, ktorý vytvoril americký psychoterapeut a  popredný predstaviteľ humanistického smeru v psychológii, dr. Carl Rogers. Len pár mesiacov pred seminárom o procesovej psychológii som sa – ako študent psychológie - zúčastnil veľkého medzinárodného seminára Na klienta zameraného prístupu a domnieval som sa, že som našiel svoje ďalšie smerovanie v  rámci svojho psychologického vzdelávania. Štýl práce „rogeriánov“ mi vyhovoval: terapeut tu nevystupuje ako expert, ale ako sprievodca klienta a má hlbokú dôveru v jeho schopnosť rásť a rozvíjať sa. No po tom, ako som zažil úvodný seminár POP, vedel som, že procesovo orientovaná psychológia je mojou srdcovou záležitosťou. Nadchla ma dynamika a nezvyčajné postupy práce procesovej psychológie, no musím tiež zdôrazniť, že svoju rolu zohrala aj osobnosť oboch terapeutov, teda Ivana a Mira (aj napriek tomu, že mojou „srdcovou záležitosťou“ sa stala POP-ka, „rogeriánsky“ prístup mi zostal naďalej sympatický a blízky).

Keď som sa dozvedel, že v apríli 1991 sa v Beladiciach bude opäť konať zážitkový seminár – s názvom „Úvod do Proces-orientovanej psychológie“ – neváhal som a prihlásil som sa. A tak som sa stal „popáckym" nadšencom. Postupne som si zohnal takmer všetky Mindellove knihy a pravidelne sa zúčastňoval seminárov POP. Len pre ilustráciu uvediem témy niektorých z nich:

„Analýza snov a mýtov v psychoterapeutickej a poradenskej praxi“

„Telo vo vzťahoch“

„Detské sny a chronické ochorenia“

„Mizéria a mystérium dlhodobých procesov“

„Práca so strachom v procesovo orientovanej psychológii“

„Procesovo orientovaná práca s extrémnymi stavmi vedomia“

„Zastaviť svet“ (čitatelia Castanedových kníh vedia, čo tento termín značí)

„Vnútorná práca ako navigátor vo vzťahoch“

Slovensko postupne navštívili aj ďalší terapeuti a zároveň učitelia POP zo zahraničia. V októbri roku 1994 bolo Slovensko dokonca poctené hosťovaním medzinárodného seminára „Worldwork 1994: Europe in the Fire of Change“ („Svetová práca 1994: Európa v ohni zmien“), ktorý sa pričinením Prof. Dr. Antona Heretika konal v Stupave. Na tento seminár, ktorého sa zúčastnilo okolo 230 ľudí z 25 krajín sveta, prišiel totiž osobne aj Arny Mindell so svojou sympatickou manželkou Amy. (Denník PRÁCA vo svojej prílohe Víkend s Prácou zo dňa 15.10.1994 - číslo 239, roč. 49 – priniesol s Arny Mindellom rozhovor, pod titulom „Zdravie, chorobu a smrť nemožno oddeľovať“. O seminári Worldwork 94 priniesol článoček „Život je plynutie procesov“ na 10. strane aj denník SME, vo svojom vydaní zo dňa 21.10.1994 – číslo 244, ročník 2.)

„Seminár poskytne jedinečnú príležitosť pre ľudí z celého sveta zísť sa na mohutnom fóre, aby sa sústredili na sociálne, environmentálne a politické otázky a prácu s nimi, s využitím zručností pre skupinovú procesovú prácu.
Skupinová procesová práca prezentuje metódy pre facilitáciu skupín na každej úrovni interakcie. Účastníci budú pracovať na problémoch, otázkach a učebných zručnostiach, aplikovateľných na jednotlivcov, vzťahy, podskupiny a veľkú skupinu.
Osemdňový program bude pozostávať z výcviku a skúseností vo veľkej skupine, kde budú procesovo spracúvané rozličné témy, relevantné pre skupinu a svetovú scénu. Vzhľadom na enormnú sociálnu nespravodlivosť v našom dnešnom svete, by mali účastníci očakávať prejav silných emócií, ktoré sa často v takýchto skupinách objavujú. Budú povzbudzované rozličné štýly komunikácie, aby bolo podporené vyjadrenie sa rôznorodých kulturálnych a etnických skupín.
Každý deň sa bude konať stretnutie malých skupín, kde sa budú prevádzať špecifické výukové cvičenia pre prácu s abúzom, rasizmom a pre riešenie a facilitáciu konfliktov...“

(Preklad časti textu propagačného letáčika k Worldworku v Stupave.)


Táto udalosť zohrala dôležitú úlohu v ďalšom vývine situácie procesovo orientovanej psychológie na Slovensku. Dovtedy sa u nás konali iba víkendové, „ochutnávkové“ semináre, no záujemcom o štúdium tohto prístupu sa žiadalo čosi viac, čo napokon aj dostali: v roku 1995 bol spustený prvý oficiálny trojročný výcvik v procesovo orientovanej psychológii. Výberovým konaním prešlo 39 záujemcov, z toho 7 bolo z Moravy a Čiech. Výcvik, na slovenskej strane organizovaný POP-I Slovakia, viedli štyria procesoví terapeuti - učitelia: Dr. Ivan Verný, Dr. Jean-Claude Audergon s manželkou Arlene a Dr. Lane Arye.
Navyše, základy procesovo orientovanej psychológie sú, v podobe voliteľného predmetu, prednášané aj na Katedre psychologických vied FF UK v Bratislave.

„Ochutnávkové“ semináre, otvorené širšiemu okruhu záujemcov – aj zo strany laickej verejnosti – sa po skončení výcviku konajú opäť a tí z vás, ktorí máte záujem o účasť na niektorom z nich, nájdete bližšie informácie na stránke www.processwork.sk

- DreamingWolf 

Na fotkách: hore - Ivan Verný a Lane Arye, dole - Arléne Audergon a Jean-Claude Audergon

 
Ivan Verný a Lane Arye
Arlene AudergonJean-Claude AudergonÚvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články

 


Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2002
Doplnené: november 2004