Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 

 

Literatúra

 

Toltéckych autorov, ktorí sa venujú šíreniu toltéckych učení písaním kníh, možno rozdeliť na dve skupiny: v prvej skupine sa nachádzajú autori, ktorí si - podobne ako Carlos Castaneda - zvolili formu románovú a ktorí podávajú pohľad na toltécke poznanie cez opis vlastných osobných skúseností so svojimi učiteľmi - zasvätiteľmi. Patria sem napr. Florinda Donner, Taisha Abelar, Merilyn Tunneshende, Kris Raphael alebo Avendar Dragon; do druhej skupiny potom možno zaradiť ostatných autorov, ktorí ako formu šírenia toltéckej náuky zvolili skôr odborný výklad. V súčasnosti sú do českého jazyka preložené všetky knihy Carlosa Castanedu, ako aj niektorých ďalších toltéckych autorov. Tu je teda zoznam preloženej literatúry:

 

 

Carlos CASTANEDA

 
Učení dona Juana. Prvá kniha o učňovstve amerického antropológa Carlosa Castanedu u mexického Indiána a "čarodeja", dona Juana Matusa. Formou denníkových zápiskov uvádza autor čitateľa do nezvyčajného sveta Toltékov, kde záleží na každom skutku a cieľom je absolútna sloboda vnímania. (Prvý preklad vydalo vydavateľstvo Reflex v edícii X v r. 1992; táto kniha vyšla aj druhýkrát, spolu už s ďalšími dielami C. Castanedu, vo vydavateľstve Volvox Globator.)

 

Oddělená skutečnost. Napriek hrôze, ktorá sa Castanedu zmocnila po prvých skúsenostiach s odlišnou realitou sveta toltéckych čarodejov, sa vracia späť k donovi Juanovi, aby ďalej pokračoval v učňovstve. Jeho úlohou je naučiť sa vidieť. Zároveň sa prvýkrát stretáva s druhým "čarodejom" a spoločníkom dona Juana, donom Genarom. (Volvox Globator, 1994)

 

Cesta do Ixtlanu. Castaneda je už desiaty rok učňom toltéckeho čarodeja a Naguala, dona Juana Matusa a jeho spoločníka, dona Genara Floresa. K úlohe vidieť pribúda úloha "zastaviť svet" a k naplneniu tejto nevšednej úlohy Castanedovi výdatne napomáhajú neuveriteľné kúsky a predstavenia dona Genara... (Volvox Globator, 1996)

 

Příběhy síly. Pod vedením svojich učiteľov a zasväcovateľov, dona Juana a dona Genara, sa Castaneda učí toltéckemu poznaniu a ceste bojovníka. Jeho učňovstvo vyúsťuje do najneobyčajnejšej a najneuveriteľnejšej záverečnej skúšky: Castaneda má vykonať skok do priepasti... (Volvox Globator, 1996)

 

Druhý kruh síly. V tejto knihe síce chýbajú Castanedovi neobyčajní učitelia, zoznamujeme sa však s jeho ďalšími spolubojovníkmi - učňami. Castaneda úspešne prešiel skúškou a je plnoprávnym čarodejom a nástupcom Naguala dona Juana. Je však zmätený z toho, čo zažil a navyše stretáva "hordu nahnevaných čarodejov". Čakajú ho teda ďalšie, nemenej nebezpečné skúšky. (Volvox Globator, 1997)

 

Dar Orla. V tejto knihe nás Castaneda oboznamuje s neosobnou silou, ktorá je zdrojom všetkého živého - nezmerným Orlom. Orol dáva všetkým živým bytostiam vedomie a vo chvíli smrti im ho zas berie. Dáva im však dar: možnosť prejsť okolo neho a pokračovať slobodne ďalej naprieč Nekonečnom. (Volvox Globator, 1997) Pozn.: na Internete sa objavil anglický preklad kapitoly s názvom "Six Explanatory Propositions", ktorá je uvedená v španielskej verzii knihy Dar Orla (v špan. orig. El don del Aguila), ale ktorá nikdy nebola publikovaná v jej anglickej verzii (ani v českom preklade)!

 

Vnitřní oheň. Kniha o umení uvedomovania si - o Majstrovstve vedomia. Don Juan a don Genaro pokračujú v zasväcovaní Castanedu do toltéckeho poznania a Cesty slobody. Slobodní bojovníci dokážu vzdorovať smrti, pretože si sami volia okamih a spôsob svojho odchodu z tohto sveta. Tým spôsobom je "zažatie Vnútorného ohňa"... (Volvox Globator, 1998)

 

Síla ticha. Rozprávanie dona Juana o jeho predchodcoch - čarodejoch minulosti - a jeho výklad tzv. "abstraktných jadier" toltéckeho učenia, ktoré nemajú racionálne vysvetlenie. Dozvedáme sa tiež o tom, čo je to Zámer a Duch/Sila a prečo je pre bojovníka dôležité byť s ním stále v súlade. (Volvox Globator, 1998)

 

Umění snít. Snívanie je "bránou k Nekonečnu" a preto je jeho majstrovstvo dôležité pre každého bojovníka na ceste k slobode. Castaneda popisuje prvé štyri zo siedmich brán snívania, ktoré vedú za hranice nášho sveta. Spoznáva tiež tajomného čarodeja, Poraziteľa smrti, ktorý žije už vyše tritisíc rokov... (Volvox Globator, 1998)

 

Kolo času. Citáty zo všetkých predošlých kníh C. Castanedu, s doplňujúcim komentárom, odhaľujúcim vnútornú konzistenciu učenia Toltékov. (Volvox Globator, 1999)

 

Magické pohyby. Netypická kniha, prináša popis dovtedy "prísne utajených" cvičení, ktoré Castaneda nazval Tensegrity a ktoré pochádzajú údajne od čínskeho čarodeja menom Lujan. Bohato ilustrované fotografiami. (Volvox Globator, 2000)

 

Aktivní tvář nekonečna. Carlos Castaneda sa vracia na úplný začiatok a popisuje najdôležitejšie momenty a udalosti vo svojom živote, ktoré vyústili do jeho stretnutia s donom Juanom Matusom. (Volvox Globator, 2000)

 

Pozn.: Podľa materiálov, zverejnených na webovej stránke s názvom Sustained Action bola z tejto knihy (pôvodný názov knihy bol Memorable Events (Pamätihodné udalosti)) vyradená kapitola "Návrat Carol Tiggs", obsiahnutá v rukopise. Úryvky z tejto kapitoly boli čítané počas workshopu Tensegrity v Pasadene, v novembri 1996 (kniha vyšla v Amerike prvýkrát v r. 1998). V tejto kapitole mal Castaneda podať objasnenie okolo náhleho zjavenia sa Carol Tiggs po tom, čo údajne strávila 10 rokov v druhej pozornosti. Dôvody vyradenia tejto kapitoly z knihy nie sú doteraz známe.

 

Čtenáři nekonečna. Kniha, ktorá obsahuje do r. 1998 nepublikované texty: Definitivní cesta je zhrnutím, ktoré popisuje magickú cestu Carlosa Castanedu do čarodejného sveta dona Juana Matusa, První a druhá pozornost s podnadpisom Šest vysvětlujících tezí je úplné znenie kapitoly, vyňatej z anglickej verzie knihy Dar Orla. Ďalšiu časť knihy Čtenáři nekonečna tvorí preklad niekoľkých rozhovorov, ktoré C. Castaneda poskytol médiám. (Dobra, 2004)

 

 

 

 

Florinda DONNER

 

Bytí ve snění je kniha o dobrodružnom zasvätení mladej dievčiny (samotnej autorky) do tajuplného a vzrušujúceho sveta mexických čarodejov. Florinda Donner, ktorá má prirodzený dar snívania, podstupuje výcvik v tejto toltéckej doméne, vedená svojou učiteľkou Esperanzou a čarodejom menom Mariano Aureliano (alias don Juan Matus). (DharmaGaia, 1998)

 

Shabono. Vo svojej prvej knihe popisuje antropologička Florinda Donner svoje fascinujúce dobrodružstvo pobytu s juhoamerickými Indiánmi kmeňa Yanomamo, ktorým hrozí pomalá deštrukcia v ohrozenom Dažďovom pralese. (Dobra, Praha 2002)

 

Sen čarodějky. V tejto knihe píše Florinda o období svojho života, strávenom v spoločnosti ľudovej liečiteľky, doni Mercedes (meno nie je skutočné), vo Venezuele. (Dobra, Praha 2002)

 

 

 

Taisha ABELAR

 

Přechod čarodějů je, podobne ako kniha Florindy Donner, príbeh autorkinho zasvätenia do toltéckeho učenia. V jej prípade boli učiteľmi čarodejka Clara a Nagual John Michael Abelar (don Juan Matus) a výcvik sa týkal najmä Majstrovstva stopovania. (Rybka Publishers, 1999).

 

Victor SANCHEZ

 

Učení dona Carlose, s podtitulom Vstup do světa dona Juana Carlose Castanedy, je prvou z kníh mexického "anti-antropológa" Victora Sancheza. Kniha je zameraná výlučne prakticky a prináša veľké množstvo toltéckych cvičení z oblastí stopovania i snívania, umožňujúcich prístup do oddelenej skutočnosti, o ktorej písal C. Castaneda... (Pragma, 1999)

 

Toltécká cesta rekapitulace: Léčení ran minulosti pro osvobození duše. Tretia kniha Victora Sancheza uvádza techniku rekapitulácie, ktorú používajú Toltékovia, aby znovunadobudli stratenú psychickú rovnováhu. Rekapituláciu možno použiť, aby ste si vyliečili rany z traumatizujúcich udalostí a zážitkov (nehody, choroby, rozchody s partnerom, abúzus návykových látok, depresie, úzkosti atď.) a iných stresujúcich vplyvov.

 

Kniha VS

 

Ken EAGLE FEATHER

 

Putování se Sílou je prvá z kníh ďalšieho žiaka dona Juana. Prináša autorov popis jeho stretnutia s veľkým Toltékom, jeho zážitky z pôsobenia v Monroeovom inštitúte, cvičenia a hlavne zrozumiteľné vysvetlenie základov toltéckej náuky. (Volvox Globátor, 2000).

 

Toltécká stezka "Toltécká stezka je druhou knihou Kena Eaglea Feathera, která rozpracovává učení toltéckého zřece dona Juana Matuse. Je praktickým průvodcem, který umožňuje zkoumat a využít učení dona Juana v té podobě, jak se s ním setkáváme v knihách Carlose Castanedy. Publikace navazuje na autorovu první knihu Putování se Sílou. - Ken Eagle Feather začal zkoumat povahu vědomí v roce 1963, kdy se zabýval zjištěními senzibila Edgara Cayceho z Asociace pro výzkum a osvícení. Později se začal věnovat metafyzickým systémům a zahájil své desetileté učednictví u indiánského zřece, dona Juana Matuse, učitele Carlose Castanedy. Zároveň studoval pedagogiku na University of Arizona a masovou komunikaci na University of South Florida. Od roku 1983 se účastnil různých programů v Monroeově institutu ve Virginii. Institut vyvinul technologii, která pomáhá synchronizovat elektrické aktivity mozku, a umožňuje tak dlouhodobě zaměřovat pozornost na různé dimenze vědomí. Témata knih K. E. Feathera jsou zároveň náplní přednášek a seminářů, které pořádá po celém světě."

Cesta za svobodou "První kniha K. E. Feathera "Putování se sílou" je spíše deníkovým záznamem jeho zážitků na cestě za poznáním jiných skutečností. V druhé knize "Cesta Toltéků" autor své zážitky doplnil, uspořádal tématicky a dal jim základ hierarchické struktury. Ovšem teprve třetí knihu pojal jako jasně rozčleněného a systematicky uspořádaného průvodce krajinou jiných skutečností. "Cesta za svobodou" představuje velice užitečnou příručku pro všechny, kteří již touto krajinou putují, nebo se na cestu teprve chystají."
 

 

 

Don Miguel A. RUIZ

 

Čtyři dohody. Kniha moudrosti starých Toltéků je pomerne útla a veľmi pekná knižočka, v ktorej autor, Nagual Miguel Ruiz, detailne rozoberá takzvané štyri nové dohody, ktoré môžu transformovať náš život k slobode, láske a skutočnému šťastiu: 1. Nehrešte slovom, 2. Neberte si nič osobne, 3. Nevytvárajte si žiadne domnienky/predpoklady a 4. Robte všetko tak, ako najlepšie viete... (Pragma, 2001)

 

Čtyři dohody - pracovní kniha - Spoluautorka: Janet Mills. Táto kniha zavedie čitateľa ešte ďalej na ceste k obnove uvedomenia si a múdrosti nášho skutočného Ja. (Pragma, 2003)

 

Láska, vztahy a přátelství - Don Miguel Ruiz, na príkladoch inšpirujúcich príbehov, vnáša svetlo a toltécku múdrosť do bežných falošných predstáv a očakávaní o láske, ktoré možno nájsť takmer v každom vzťahu. "Štyri dohody" aplikované v praxi vzťahov... (Pragma, 2003) V Slovenskom jazyku vyšlo pod názvom Mágia vzťahov (Ikar, 2004).

 

Modlitby

 

Hlas Poznání. Cesta vnitřního míru Táto kniha je považovaná za štvrtú v poradí kníh zo série Toltécka múdrosť populárneho toltéckeho autora, dona Miguela Ruiza, v ktorej podrobnejšie skúma "bezchybné užívanie slov". Termínom "hlas vedomostí" autor označuje "poznanie", ktoré nám ako deťom vštepujú rodičia a celá spoločnosť, ktoré je teda obmedzené a je zdrojom utpenia v našom živote. Spoluautorkou knihy je žiačka dona Miguela, Janet Mills. (Pragma, 2004)

 

 

 

 

Susan GREGG

 

Cesta Toltéků. Průvodce osobní transformací. Príbehy o tom, ako zmeniť svoj život toltéckou cestou... Autorka je žiačkou dona Miguela. (Dybbuk, 2002)

 

Tanec Síly. Příběh cesty do světa šamanismu. Susan Gregg popisuje v tejto autobiograficky ladenej knihe spôsob výuky a zasväcovania do sveta toltéckych nagualov, ako ho sama zažila u dona Miguela Ruiza. Kniha je obohatená o praktické cvičenia, popis Vodnej a Ohňovej iniciácie, výklad povahy reality a záverečnú meditáciu. (Dobra, 2004)Mary Carroll NELSON

 

Přestaň se bát. Toltécký průvodce ke svobodě a radosti. V tejto knihe ukazuje don Miguel, ako možno použiť toltécke učenie k vyslobodeniu sa od strachu a k osobnej transformácii. Kniha tiež obsahuje informácie o histórii Toltékov a jednej z línií Toltéckych bojovníkov, ku ktorej sa don Miguel Ruiz hlási, menovite Rytieri Orla. Prináša tiež niekoľko biografických údajov o tomto Nagualovi. (Pragma, 2004)

 

Norbert CLASSEN

 

Vědění Toltéků. Carlos Castaneda a filosofie dona Juana. Kniha nemeckého autora je rozdelená na dve časti: prvá pojednáva o paralelách medzi teoretickými východiskami toltéckej náuky a filozofickým pohľadom západných humanitných vied, druhá je venovaná praxi toltéckej náuky a dopĺňajú ju techniky a cvičenia. Kniha Norberta Classena Vědění Toltéků je napísaná zasvätene a podáva podrobný prehľad základov toltéckeho učenia. Navyše, obsahuje aj preklad kapitoly Šest základních premis z Castanedovej knihy Dar Orla, ktorá nebola zahrnutá do vydaní prekladov v iných jazykoch. (Volvox Globator, 2003)

 

Donald Lee WILLIAMS

 

Život mezi světy. Tonal & Nagual. Psychologický pohled na cestu poznání Carlose Castanedy. (Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006)

 

Théun MARES

 

Návrat bojovníkov. Toltécke učenie, kniha prvá. Théun Mares, Nagal z Juhoafrickej republiky, ponúka v prvom zväzku zo série toltéckych učení stručný prehľad histórie toltéckeho poznania a jeho vývoj do dnešnej podoby, a opisuje a zrozumiteľne vysvetľuje základné toltécke koncepty, ako je poľovačka na silu, bojovníkova výzva, bojovníkova záľuba a ďalšie. Théun tiež popisuje základné techniky, vrátane práce s emóciami a zámerom, rekapitulácie, stopovania a ne-konania. (Formát, 2004)

  
 

Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2
 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2001

 

Naposledy aktualizované: marec, 2007